ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Bevezető

A jelen adatkezelési tájékoztató azt mutatja be, hogy a Hungarian Business Leaders Forum (székhelye: 1067. Budapest, Podmaniczky u. 31.; nyilvántartási szám: 01-02-0004679; e-mail cím: hblf@hblf.hu; a továbbiakban: „HBLF” vagy „Adatkezelő”) miként kezeli az Ön személyes adatait a https://hblf.hu honlap (a továbbiakban: „Honlap”) üzemeltetése során.

A Honlappal kapcsolatos adatkezelési tevékenységeink

A Honlappal összefüggésben a következő adatkezelési tevékenységeket folytatjuk:

 • Lehetővé tesszük a látogatók feliratkozását a HBLF hírleveleire és időszakosan hírleveleket küldünk a feliratkozóknak,
 • Lehetőséget biztosítunk arra, hogy leendő partnereink, tagjaink, illetve mentor programunk résztvevői közvetlen kapcsolatot teremthessenek a HBLF kapcsolattartásra kijelölt munkavállalóival,
 • Konferenciákat, workshop-okat illetve egyéb rendezvényeket szervezünk partnereinknek, tagjainknak, illetve mentoráltjainknak,
 • Úgynevezett „cookie”-kat működtetünk a Honlap működtetésével összefüggésben, valamint látogatási statisztikák készítése céljából, továbbá

A Honlap mellett a Facebook és LinkedIn közösségi oldalakon is üzemeltetünk oldalakat.

 

Adatgyűjtés és adatkezelési tevékenységeink

Kizárólag olyan személyes adatokat gyűjtünk, amelyeket a tagvállalatok, tagok, a programjainkon résztvevők és a honlapunkra látogatók kifejezetten és önként adtak meg. Korlátozott körben és indokolt mértékben gyűjtünk adatokat, például név, beosztás, munkahelyi cím, e-mail cím, és telefonszám.

A HBLF adatvédelmi elvei értelmében csak a látogató kérésének teljesítéséhez minimálisan szükséges adatokat gyűjti. Amikor nem kötelezően megadandó adatokat kérünk, azt minden esetben jelezzük a látogató részére.

Az általunk gyűjtött adatok körét, valamint adatkezelési tevékenységeink pontos részleteit a jelen adatkezelési tájékoztató 1. sz. melléklete tartalmazza.

A cookie-k működésére a jelen tájékoztató lentebb fog kitérni.

Az adatok harmadik felekkel történő megosztása

Tudatában vagyunk annak, hogy az Ön adatai értéket képviselnek és mindent megteszünk annak érdekében, hogy azokat adatkezelésünk során megvédjük.

A HBLF a vonatkozó jogszabályokkal összhangban továbbíthatja adatait a bűnüldöző szerveknek, hatóságoknak, bíróságoknak, vagy más harmadikfeleknek, amennyiben azt jogszabály számunkra kötelezővé teszi.

A velünk közölt személyes adatokat nem osztjuk meg más vállalkozásokkal és szervezettel, közös szervezésű rendezvények esetében. Ha mégis meg szeretnénk osztani az Ön személyes adatait ilyen felekkel, akkor azt csak az Ön előzetes és konkrét hozzájárulásával tesszük meg.

A Honlapunkon található linkek olyan weboldalakra is mutathatnak, amelyek tekintetében nem a HBLF minősül adatkezelőnek — az ilyen weboldalakra vonatkozóan nem a HBLF adatkezelési tájékoztatója irányadó. Javasoljuk, hogy minden esetben olvassa el a külső weboldalakra vonatkozó adatkezelési tájékoztatókat.

A Honlap üzemeltetése során a Webstation Kft. (postai cím: 1082 Budapest, Nap utca 32.; E-mail cím: info@wst.hu; telefonszám: +36 70 410 9119) az adatfeldolgozónkként jár el.

Adatkezelési tevékenységeink során igénybe vesszük a Microsoft szolgáltatásait, a kapcsolódó szerverek az Európai Unión belül találhatók. Az említett szerverek üzemeltetése során a szolgáltató Microsoft-entitás az adatfeldolgozónkként jár el.

A hírlevelek küldésével kapcsolatos adatkezeléshez a MailChimp megnevezésű szolgáltatást vesszük igénybe (szolgáltató: The Rocket Science Group, LLC, székhely: Egyesült Államok, 675 Ponce De Leon Ave NE Suite 5000, Atlanta, GA 30308). A MailChimp szolgáltatója az adatfeldolgozónkként jár el. A MailChimp használata során személyes adatokat továbbítunk a szolgáltató szervereire, amely szerverek közül bizonyosak az Egyesült Államokban találhatók. A MailChimp által igénybe vett további adatfeldolgozók listája itt érhető el: http://mailchimp.com/legal/subprocessors/  Amennyiben a MailChimp használata során az Európai Gazdasági Térségen kívülre továbbítunk személyes adatokat, a személyes adatok védelmét a megfelelő szervezési és technikai intézkedések mellett olyan szerződési feltételek biztosítják, amelyek az Európai Bizottság által elfogadott modellklauzulákon alapulnak. Az említett adattovábbításokra vonatkozó szerződési feltételek itt érhetők el: http://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/

Adatbiztonság

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy megőrizzük személyes adatai biztonságát. A tőlünk telhető legnagyobb mértékben gondoskodunk arról, hogy megfelelő titoktartási kötelezettségvállalás, valamint technikai és szervezeti biztonsági intézkedések által megakadályozzuk a személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést. Az Ön személyes adataihoz kizárólag a megfelelő jogosultsággal rendelkező, titoktartási kötelezettséget vállaló munkatársaink férhetnek hozzá.

A személyes adatok pontosítása

Amennyiben frissíteni szeretné a személyes adatait, ezt megteheti a hblf@hbf.hu e-mail címen jelezheti felénk ez irányú kérését.

Ha ellenőrizni szeretné az elérhetőségei adatait, akkor azt jelezze felénk a hblf@hblf.hu e-mail címen.

Leiratkozás a hírlevélről

Amennyiben le szeretne iratkozni a levelezési listánkról vagy regisztrációját törölni szeretné, az ehhez szükséges lépéseket a hblf@hblf.hu e-mail címre küldött értesítéssel jelezheti felénk.

Adatok megőrzése

A velünk közölt személyes adatokat csak addig őrizzük meg, amíg arra a célra, amelyre Ön azokat megadta, szükség van, illetve ameddig azok megőrzésére jogszabályi előírás kötelez minket.

Az egyes adatkezelési tevékenységekkel összefüggő pontos adatmegőrzési időtartamokat a jelen adatkezelési tájékoztató 1. sz. melléklete tartalmazza. Az egyes cookie-kra a 2. sz. melléklet irányadó.

Cookie használat

Tájékoztatjuk, hogy a Honlapunkon úgynevezett „cookie”-kat használunk a Honlap megfelelő működésének biztosítása, valamint látogatási statisztikák készítése céljából. A cookie-k olyan fájlok, amelyek a Honlap meglátogatásával ideiglenesen az Ön számítógépének merevlemezére kerülnek. A Honlap megfelelő működéséhez szükséges cookie-k automatikusan aktiválódnak a böngészőjében, míg a statisztikai mérésekkel kapcsolatos cookie-kat Ön választása szerint engedélyezheti vagy elutasíthatja. Böngészője beállításainak módosításával Ön törölheti is a cookie-kat a számítógépéről, illetve, amennyiben úgy kívánja, automatikusan elutasíthatja az összes cookie elhelyezését, , amelyet a böngészője beállításainak megfelelő menüpontja alatt állíthat be. Kérjük, amennyiben többet szeretne megtudni ezekről a funkciókról, és pontosítani kívánja cookie beállításait, tekintse meg internetes böngészőjének utasításait vagy segítő képernyőjét. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben úgy dönt, hogy az összes cookie-t automatikusan elutasítja, előfordulhat, hogy Honlapunk vagy más honlapok interaktív funkcióit nem tudja majd teljes egészében kihasználni.

A HBLF Honlapján használt cookie-kat a jelen adatkezelési tájékoztató 2. sz. mellékletében soroltuk fel.

Az Önt megillető jogok

Az adatkezelés során Önnek joga van

 • visszavonni hozzájárulását, amennyiben az adatkezelésünk az Ön hozzájárulásán alapul:
  • hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül és díjmentesen visszavonhatja, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogszerűségét,
 • tájékoztatást kérni arról, hogy kezelünk-e Önnel összefüggésbe hozható személyes adatokat, és ha igen, akkor melyek ezen adatok, illetve mik az adatkezelés körülményei; ezekről az adatokról Ön másolatot is kérhet tőlünk (hozzáférési jog),
 • az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését vagy hiányos személyes adatának kiegészítését kérni, melynek indokolatlan késedelem nélkül eleget kell tennünk (helyesbítéshez való jog),
 • kérelmezni az Önre vonatkozó személyes adatok törlését [a törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)],
 • kérelmezni az Önre vonatkozó személyes adatok kezelésének korlátozását (az adatkezelés korlátozásához való jog),
 • kérelmezni, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat továbbítsa egy másik adatkezelőnek, anélkül, hogy ezt mi megakadályoznánk (az adathordozhatósághoz való jog), továbbá
 • Amennyiben az adatkezelésünk jogos érdeken alapul, Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak általunk történő kezelése ellen. Amennyiben Ön gyakorolja ezen jogát és nincs olyan kényszerítő erejű jogos okunk az adatkezelésre, amely elsőbbséget élvez az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, megszüntetjük a vonatkozó adatkezelési műveleteket és értesíti a tiltakozásról azon címzetteket, akik hozzáféréssel rendelkeztek az Ön adataihoz. (tiltakozáshoz való jog)

Panaszainak hatékony orvoslása érdekében, kérjük, hogy azokkal először hozzánk forduljon. Ennek érdekében kérjük lépjen velünk kapcsolatba a hblf@hblf.hu e-mail címre vagy a fent jelzett székhelyünk címére megküldött levéllel, a tárgy mezőben megjelölve, hogy "Adatvédelmi megkeresés".

Amennyiben úgy ítéli meg, hogy jogait megsértették, az alábbi lehetőségei vannak:

 1. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ("NAIH") fordulhat panasszal

Ön jogosult panaszt tenni a NAIH-nál, ha az Ön megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a vonatkozó jogszabályokat. A NAIH vizsgálata ingyenes, az eljárás részletes szabályait az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény VI. fejezete tartalmazza.

A NAIH elérhetőségei:

Cím:                                  1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím:             1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon:                          +36 (1) 391 1400

Fax:                                   +36 (1) 391-1410

Email:                              ugyfelszolgalat@naih.hu

URL:                                 http://naih.hu

 1. Bírósághoz fordulhat

Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a HBLF adatkezelése megsértette az Ön jogait, úgy — a NAIH-nál megtett panaszától függetlenül — polgári pert is kezdeményezhet a HBLF-fel szemben. A perben főszabály szerint a Fővárosi Törvényszék jár el, de az eljárást (választása szerint) az Ön a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

Módosítások

A HBLF időről időre módosíthatja a jelen adatkezelési tájékoztatót annak érdekében, hogy az összhangban legyen az adatkezelő jogi kötelezettségeinek, valamint az Ön személyes adataival kapcsolatos adatkezelési tevékenységeinek változásaival. Az adatkezelési tájékoztató jelentős módosításait Honlapunkon egyértelműen jelezzük.

Kelt: Budapest, 2023. május 19.

 

1. sz. melléklet — Adatkezelési tevékenységek a HBLF Honlapjával összefüggésben

Adatkezelés megnevezése és célja(i)

Adatkezelés jogalapja

Kezelt személyes adatok köre

Adatkezelés ideje

Feliratkozás hírlevelekre, hírlevelek küldése:

A Honlapunkon lehetőséget biztosítunk arra, hogy a látogatók feliratkozzanak hírlevelünkre, amelyben beszámolunk a HBLF tevékenységéről, illetve a HBLF által szervezett eseményekről.

Az Ön hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]

Feltétlenül szükséges: e-mail cím.

Opcionális:

 • Vezeték- és utónév,
 • Telefonszám,
 • Képviselt cég neve,
 • Beosztás, továbbá
 • Választott kommunikációs csatorna.

A hozzájárulás visszavonásáig.

Kapcsolatfelvétel lehetővé tétele, kapcsolattartás:

A Honlapunkon lehetőséget biztosítunk arra, hogy leendő partnereink, tagjaink, illetve mentor program résztvevői közvetlen kapcsolatot teremthessenek a HBLF kapcsolattartásra kijelölt munkavállalóival.

A HBLF jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont] —

A HBLF-nek jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy partnereivel, tagjaival, illetve mentoráltjaival kapcsolatot tudjon létesíteni, valamint fenntartani.

 • E-mail cím, továbbá
 • Az Ön által e-mailben megadott személyes adatok.

A belső nyilvántartásunkban külön meghatározzuk az e-mail címhez tartozó személy nevét, beosztását és telefonszámát (ha elérhető).

Az Ön és a HBLF között fennálló kapcsolat ideje alatt, illetve a kapcsolat esetleges megszűnését követően 5 évig.

Az Ön személyes adatait ezen időn túl kizárólag akkor tároljuk, ha valamilyen jogvita alakulna ki. Ez esetben külön tájékoztatjuk Önt a további adatkezelés részleteiről.

 

Konferenciák, workshop-ok, illetve egyéb rendezvények szervezése:

Időről időre konferenciákat, workshopokat illetve egyéb rendezvényeket szervezünk, amelyeknek célja a HBLF magas szintű ismertségének biztosítása. A szervezés során megkereshetjük Önt az Ön által biztosított elérhetőségek egyikén.

A rendezvények során vendéglistát vezetünk és fényképeket is készítünk. A fényképeket a HBLF népszerűsítése céljából megosztjuk a HBLF közösségi média felületein (pl. LinkedIn, Facebook és Instagram oldalán), valamint felhasználjuk azokat online és offline promóciós kiadványokban.

A HBLF jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont] —

A vendéglisták tekintetében a HBLF-nek jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy felmérje a látogatók lehetséges számát, valamint ellenőrizze, hogy csak olyan személyek lépjenek be a Rendezvényre, akik arra jogosultak.

A fényképek készítésének és felhasználásának tekintetében a HBLF-nek jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy dokumentáljuk a rendezvényt, mint a HBLF által megrendezett eseményt és népszerűsítsük a HBLF tevékenységét.

 • Név,
 • E-mail cím,
 • Cím (ha elérhető),
 • Telefonszám (ha elérhető),
 • Munkahely,
 • Beosztás,
 • Egyéb elérhető szakmai információk, továbbá
 • Képmás, valamint bármilyen egyéb információ, amit a fénykép tartalmaz Önnel kapcsolatban.

Az adott rendezvénnyel kapcsolatos adatokat a rendezvény végéig, majd azt követően 1 hónapig kezeljük.

A készült fényképeket

 • a szervezetünkön belül a rendezvényre való visszaemlékezés céljából 15 évig kezeljük, és
 • promóciós célokból rendezvényt követően 1 évig kezeljük.

Tájékoztatjuk, hogy a már nyilvánosságra került fényképeket a fenti időtartamot követően sem tudjuk törölni, illetőleg megakadályozni, hogy azokat harmadik személyek letöltsék vagy egyéb módon kezeljék.

Facebook és LinkedIn Közösségi média oldalak üzemeltetése:

A facebook.com és a linkedin.com oldalakon a HBLF saját oldalt üzemeltet, hogy bemutassa és népszerűsítse tevékenységét, álláslehetőségeket tegyen közzé, meghirdesse az általa szervezett konferenciákat, szakmai programokat és egyéb eseményeket, továbbá üzeneteket küldhet a HBLF-nek.

Az ilyen oldalakon Ön hozzászólásokat tehet közzé, reakciógombokkal reagálhat a HBLF bejegyzésére, illetve megoszthatja a HBLF bejegyzéseit.

A HBLF a közösségi média oldalakkal kapcsolatban kizárólag az adatkezelési tevékenység fent említett részével összefüggésben hoz döntéseket, a közösségi média oldallal kapcsolatos adatkezelés során egyebekben a közösségi média oldal üzemeltetője az adatkezelő.

A Facebook adatkezelési tájékoztatója elérhető itt.

A LinkedIn adatkezelési tájékoztatója elérhető itt.

Az Ön hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].

Azok az adatok, amelyeket Ön láthatóvá tett a Facebook profilján.

A hozzájárulás visszavonásáig.

A Honlap technikai működtetése cookie-k használatával

A Honlap látogatása során olyan cookie-kat helyezünk el az Ön böngészőjében, amelyek a Honlap működéséhez és a munkamenet támogatásához, valamint az egyes felhasználói munkamenetek azonosításához szükségesek.

A cookiekről bővebb információt fentebb, illetve a 2. sz. mellékletben talál.

Kapcsolódó cookie-k: „mywbsid”, „cookieconsent_status”, „language”.

A HBLF jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont]

A HBLF-nek jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy a Honlapot informatikai szempontból megfelelően és korszerűen működtesse.

A 2. sz. mellékletben leírtak szerint.

A 2. sz. mellékletben leírtak szerint.

Az Ön személyes adatait ezen időn túl kizárólag akkor tároljuk, ha valamilyen jogvita alakulna ki. Ez esetben külön tájékoztatjuk Önt a további adatkezelés részleteiről.

Látogatási statisztikák készítése:

A Honlap látogatása során a Honlap tárhely-szolgáltatója a Honlap használatára vonatkozó információkat gyűjt, valamint látogatottsági és internet használati statisztikákat, elemzéseket készít. Ez az adatkezelés cookie-k használatával valósul meg (lásd: 2. sz. melléklet).

Kapcsolódó cookie-k: „_ga”, „_gid”, „_gat”.

Az Ön hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].

A 2. sz. mellékletben leírtak szerint.

A cookie-k esetében a 2. sz. mellékletben leírtak szerint.

A létrejött statisztikák összesített adatokat tartalmaznak, tehát személyes adatokat nem.

 

 

 

2. sz. melléklet — Cookie-k a HBLF Honlapján

Név

Cél/funkció

Kezelt adatok

Megőrzési idő

„Mywbsid”

Munkamenet cookie — felhasználói munkamenet azonosítása, Honlap megfelelő működésének biztosítása.

Munkamenet azonosító (véletlenszerűen generált), információ a felhasználó tevékenységéről a Honlap használata során.

A munkamenet végét követően automatikus törlődik.

„Cookieconsent_status”,

Annak nyilvántartása, hogy a Honlap nem elengedhetetlenül fontos cookie-jai tekintetében a felhasználó hozzájárult-e a sütik elhelyezéséhez.

Információ arról, hogy a felhasználó hozzájárult-e a Honlap nem elengedhetetlenül fontos cookie-jainak elhelyezéséhez a böngészőjében.

1 év.

„Language”

Nyelvbeállítás kezelése.

Információ arról, hogy a felhasználó milyen nyelvet használ a Honlap megtekintése során.

7 nap.

„_ga” „_gid”, „_gat”

A felhasználók illetve a felhasználók által megkezdett munkamenetek megkülönböztetése a Honlap működésének és használatának elemzése, valamint a kapcsolódó statisztikák előállítása során, a Honlap használatára vonatkozó információk gyűjtése, a nem-emberi felhasználók kiszűrése a statisztikákból.

 • Látogató IP-címe,
 • Véletlenszerűen generált azonosító,
 • Látogató által megtekintett oldal,
 • Adott oldal megtekintésének száma,
 • Megtekintéshez használt böngésző és eszköztípus,
 • Megtekintés ideje.

„_ga”: 400 nap;

„_gid”: 1 nap;

„_gat”: 1 nap.